Vedlikeholdskurs

Vedlikehold av utrykningskompetanse

§ 37. Vedlikeholdstrening
Med vedlikeholdstrening menes øving i utrykningskjøring for å holde ved like eller videreutvikle utrykningskompetanse i forhold til type oppdrag og kjøretøy i utrykningssjåførens tjeneste. Vedlikeholdstrening i utrykningskjøring skal kun forekomme i den utstrekning som er nødvendig.

Hver enkelt etat, foretak eller organisasjon skal utarbeide intern instruks for hvordan slik vedlikeholdstrening skal gjennomføres.

Vedlikeholdstrening i utrykningskjøring må tilfredsstille følgende krav :

a) treningen må være godkjent av overordnet
b) godkjent instruktør, jf. § 14, skal være med og veilede under treningen
c) treningen må være i samsvar med hovedmålene i § 24
d) berørte politidistrikter skal varsles
e) treningen må loggføres og loggen oppbevares i minst 6 måneder. Loggen skal vise fører, instruktør, kjøretøy, tidspunkt, strekning og eventuelle hendelser.